ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  27.01.2019 13:28

Milé deti,

v uplynulom týždni sme v nedeľnom evanjeliu počuli o tom, ako Ježiš prišiel do synagógy v Nazarete, kde ľuďom prečítal časť z Knihy proroka Izaiáša. Pán Boh cez proroka Izaiáša ľuďom sľúbil, že im pomôže: „zajatí budú prepustení, a slepí budú vidieť; utláčaní budú prepustení na slobodu a nastane Pánov milostivý rok.“ A Pán Ježiš k týmto slovám dodáva, že „dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré práve počuli.“ Ježiš prišiel, aby splnil to, čo kedysi ľuďom sľúbil jeho Otec – Boh. A naozaj to splnil, lebo keď si čítame evanjelium ďalej, tak počujeme, ako Ježiš uzdravuje slepých, chromých, hluchých, oslobodzuje ľudí spútaných zlými duchmi atď.

Takto sa Pán Ježiš stáva vzorom aj pre nás, pretože aj my dávame ľuďom mnohé sľuby. Snažme sa tento týždeň splniť všetky sľuby, ktoré dáme (napr. keď poviem mame, že poutieram riady, tak ich aj naozaj poutieram; keď sľúbim spolužiakovi, že mu s niečím pomôžem, tak mu naozaj pomôžem a pod.) alebo splniť sľuby, ktoré sme dali už dávno, no zatiaľ sme ich ešte nesplnili.

Prajeme vám požehnaný týždeň!

Kaplán Lukáš a vaši animátori

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk