ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  24.02.2018 18:08

Milé deti, v tomto týždni máte možnosť trochu si oddýchnuť, pretože máte prázdniny. Na detskej sv. omši sme však opäť rozbehli naše pátranie a dozvedeli sme sa, že Ježiš si k sebe pribral ďalších spolupracovníkov, ktorých nazval apoštolmi. Dávali ste počas sv. omše pozor a dokážete odpovedať na tieto otázky?

  1. Počuli sme, že Ježiš si zo svojich učeníkov vybral niekoľkých, ktorých nazval apoštolmi. Koľko ich bolo?
  2. Doplňte chýbajúce slová: V tých dňoch Ježiš vyšiel na ........................... modliť sa a strávil celú noc v ......................................... s Bohom.
  3. Nájdite chyby v zozname apoštolov a opravte ich: Ježiš si vybral Ondreja, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Šimona, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Judáša Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Jakuba Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

P.S.: K svojim odpovediam nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník a školu, do ktorej chodíte.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk