ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  22.10.2017 21:51

Milé deti, minulý týždeň sme dozvedeli, že Mária spolu s Jozefom opäť cestovali, tentokrát už aj s malým Ježišom. S touto ich púťou súvisia aj otázky na tento týždeň:

 1. Čo znamená meno Ježiš?
 2. Do akého mesta priniesli Jozef a Mária malého Ježiša, aby ho predstavili Bohu?
  1. Jeruzalem
  2. Betlehem
  3. Kafarnaum
 3. Čo nám o Márii a Jozefovi prezrádza fakt, že obetovali pár holubov?
  1. Patrili medzi chudobných, pretože bohatí mali obetovať ovcu
  2. Boli skúpi a nechceli míňať peniaze na drahšie zvieratá
  3. Neprezrádza nám to o nich vôbec nič

P.S.: Opäť pripomínam, aby ste k svojim odpovediam nezabudli napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník a školu do ktorej chodíte. Opäť jedna rada, pri odpovediach na otázky v súťaži si okrem Googlu pomáhajte aj textami vypočúvania, ktoré dostávate na omši.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk