ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Detské okienko
autor:   Lukáš Imrich, kaplán
pridané :  30.09.2017 23:15

Milé deti, naše vyšetrovanie sa nám pomaličky rozbieha a minulý týždeň sme sa už dozvedeli aj nejaké tie prvé informácie o Ježišovi. A práve s druhým vypočúvaním súvisia ďalšie otázky v našej súťaži:

 1. Kto je Ježišov otec?
 2. Kde sa nachádzal Nazaret?
  1. Samária
  2. Judea
  3. Galilea
 3. Ako sa volá Ježišova mama?
 4. Kto sú to anjeli?
  1. Boží pomocníci, ktorých Boh posiela ľuďom na pomoc
  2. Neviditeľní sluhovia ľudí, ktorí robia všetko, čo im ľudia prikážu
  3. Rozprávkové bytosti, ktoré v skutočnosti neexistujú

P.S.: K svojim odpovediam nezabudnite napísať svoje meno a priezvisko a takisto ročník aškolu, do ktorej chodíte. Svoje odpovede vhoďte do krabice, ktorá bude umiestnená v kostole pred oltárom pred každou detskou sv. omšou. Už tento týždeň, po každej detskej sv. omši, vyhodnotíme prvú sériu otázok a zo správnych odpovedí vyžrebujeme jedného, ktorý si domov odnesie malý darček.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk