ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Chamtivosť a lakomstvo
autor:   Peter Špireng
pridané :  03.03.2018 22:19

Dnes sa veľa hovorí o materiálnych hodnotách a o bohatstve. Súčasný človek sa chce stať bohatým za každú cenu. Je až neuveriteľné, ako pracuje ľudská fantázia na ceste za bohatstvom. Spoločným menovateľom je podvod, ako okradnúť tých menej „šikovných“ a neobozretných. Dochádza k tomu, lebo absentuje morálka. Nečestne nadobudnuté bohatstvo nemôže priniesť trvalé dobro. Ak sa vytratí ľudskosť, čestnosť a spravodlivosť, ak sa stráca úcta k Bohu i k človeku, potom prestávajú platiť ľudské zákony a nastupujú zákony džungle. Ježiš vynáša všeobecne záväzné pravidlo (Lk 12, 13 15) „Chráňte sa všetkej chamtivosti, lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ Chamtivosť opantá človeka natoľko, že už nevidí blížneho, iba seba samého. Správa sa ako sebec, ktorý v sebe zadusil cit pre spravodlivosť a lásku. Lakomstvo je ako jed, ktorý naskrze otrávi dušu človeka, takže nie je schopný vidieť veci reálne. Nie sme trvalými a výlučnými vlastníkmi materiálnych hodnôt, iba ich dočasnými správcami. Ježiš nám dáva východisko v nasledujúcom podobenstve: Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím. Zrúcam svoje sýpky, postavím väčšie a tam uložím všetko obilie a ostatný svoj majetok. Potom si poviem: duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahanobil, či je bude?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. (Lk 12, 16 21).

Ježiš pripomína druhý rozmer ľudskej existencie – vzťah k Bohu a večnosti. Život nás neustále presviedča o tom, že sme tu len dočasu. Boháč nepamätal ani nerátal s tým, že existuje iný plán – Boží plán. „V nebi si zhromažďujte poklady, tam ich neničí ani moľ, ani hrdza.“ (Mt 6, 20). Chamtivosť a lakomstvo oberajú človeka o pravé bohatstvo.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk