ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Boh nás neopustí
autor:   Peter Špireng
pridané :  11.03.2017 16:29

V gréckej mytológii nájdeme príbeh, keď Zeus poveril Prometea úlohou vytvoriť ľudské bytosti z hliny. Neskôr ho však potrestal za to, že ukradol oheň a dal ho smrteľníkom. Pripútal ho ku skale, kam k nemu každé ráno priletel orol, aby mu vyďobal pečeň. Cez noc Prometeovi dorástla nová, aby mal orol chutné raňajky. Prekliatím človeka bola aj krásna Pandora, ktorú na Diov rozkaz vytvoril Hefaistos. Vlastnila skrinku, naplnenú všetkými strasťami a súženiami. Neodolala pokušeniu a skrinku otvorila, čím nevedomky vypustila do sveta jej desivý obsah, s výnimkou beznádeje, ktorá zostala vo vnútri.

Adam a Eva neodolali pokušeniu a jedli ovocie zo zakázaného stromu. Už od vzniku sveta existoval hriech aj pokušenie. Ježis sa postil 40 dní a nocí. K unavenému a vyčerpanému prišiel pokušiteľ, aby premenil kamene na chleby a aby sa mu klaňal výmenou za všetky bohatstvá sveta. „Odíď, satan,“ povedal Ježiš a prišli anjeli a posluhovali mu. Lebo platí: „Pánu Bohu svojmu sa klaňaj a jemu jedine božskú poctu vzdávaj!“ (Mt 4, 10).

Všetko bolo stvorené ako dobré, vrátane každého človeka. Máme však slobodnú vôľu, ktorú môžeme využívať, ale aj zneužívať. Každý ju občas zneužije a toto zneužitie sa volá hriech. „Veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva.“ Hovorí Pavol (Rím 3, 23). Ani my sa nevyhneme rôznym nástrahám a pokušeniam. Mali by sme mať na pamäti, že Boh nás nikdy neopustí a vždy nám bude nápomocný.

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk