ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
24 hodín pre PÁNA
autor:  
pridané :  03.03.2018 22:43

foto

„...u Teba je odpustenie...“

sobota

10. marca 2018

 

18.30 sv. omša

 

19.30 – 6.30

celonočná adorácia

možnosť prijatia

sv. zmierenia do 22.00

nedeľa

11. marca 2018

 

6.30 posvätný ruženec

7.30, 9.00, 10.30 sv. omše

15.00 kajúca pobožnosť

a krížová cesta

možnosť prijatia

sv. zmierenia do 18.00

Čo je spoveď? Predstavujem si to takto: Stojím v banke. Mám so sebou svoj dlžobný úpis. Prejdem k okienku. Stojí za ním milý muž s peknou kravatou. Trasiem sa na celom tele, zatiaľ čo on očami prelieta môj dlžobný úpis. Potom sa mu priznám, že svoje dlhy nanešťastie nedokážem splatiť. Som v koncoch... A čo urobí muž za okienkom? Pozrie k nebu, potom sa mi priateľsky zadíva do očí a roztrhá dlžobný úpis, až kým z neho nezostanú len márne kúsky. „Nevadí,“ povie mi. „Už za vás zaplatili.“ Kňaz je tým mužom. Je smutné pozorovať mnohých ľudí, ako zúfalo pobiehajú a skúšajú tie najšialenejšie metódy ponúkajúce „uzdravenie“, aby sa zbavili dlžobného úpisu duše, - namiesto toho, aby zašli za „mužom za okienkom“ a nechali ho roztrhať ten úpis. (Youcat, Čas na spoveď)

Jedno z cirkevných prikázaní hovorí o nutnosti ísť na spoveď aspoň raz v roku a spája to práve s Veľkou nocou. Prečo? Má byť aj pre tých, ktorí prijímajú sv. zmierenia pravidelne, veľkonočná spoveď v niečom iná? A nemohla by byť?

Počas Veľkej noci si obnovujeme svoje krstné sľuby – liturgia veľkonočnej vigílie, hoci je dlhšia, je aj najdôležitejšia – okrem pripomenutia si Ježišovho zmŕtvychvstania slávime aj náš krst – naše prvé vzkriesenie. Obnovujeme si rozhodnutie – chcem mať účasť na živote, ktorý mi Boh dáva. To by chcelo trochu lepšie pozrieť na realitu svojho bežného života – nie kvôli šprtaniu sa vo svojej zlobe, ale kvôli väčšiemu nadhľadu – kam sa môj život uberá? Kto je mojím vodcom a pánom? Kto alebo čo má u mňa rozhodujúci hlas? Aký mám vôbec vzťah k Ježišovi, ktorý za mňa zaplatil (a nielen jeden) môj dlh?

Spytovanie svedomia je veľmi dôležitá modlitba. Vyžaduje čas. A ešte pred vzývaním Ducha Svätého o dar poznania hriechov by bolo dobré tvárou v tvár Ukrižovanému uvažovať najprv o všetkom, čo dobré som už od Boha dostal. Hriech je totiž často podľahnutie klamstvu, že Boh ma dosť nemiluje. Som presvedčený, že sa môžem podriadiť Božej vôli, jeho prikázaniam, lebo sú dobré a môjmu životu pomáhajú?

Keď sa v spytovaní svedomia dostávam k bodu zúčtovania so sebou – poznávam svoje hriechy – ako ich hodnotím? Je dobré konfrontovať svoj život a konkrétne skutky mojej osobnej vzbury s Božou láskou ku mne. Aj moje konanie sa raz bude súdiť podľa lásky. Aká je teda moja láska – k Bohu? K členom mojej rodiny? Ku spolužiakom, kolegom? K učiteľom, šéfom? K priateľom a iným ľuďom, s ktorými som v kontakte? K mojej širšej rodine – Cirkvi? K štátu a spoločným, či verejným veciam? K veciam, ktoré vďaka Bohu (na istý čas) mám a majú mi slúžiť (nie ja im)? K životnému prostrediu? A nakoniec – ako sa správam k tej osobe, ktorú Boh miluje tak, že za ňu jeho vlastný Syn položil život – k sebe? Čo robím pre svoj osobný rozvoj smerujúci k plnosti života?

Na stiahnutie: plagát, text

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk