ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
„Láskou proti extrémizmu“
autor:  
pridané :  18.11.2017 20:53

Rasizmus, antisemitizmus, strach zo všetkého nového či túžba po okamžitých riešeniach. Tieto a mnohé ďalšie charakteristiky dnes opätovne nahrávajú rastúcej popularite extrémizmu – ideológii postavenej na nenávisti. Nie sú však riešením spoločenského napätia, ale jeho priamym zosilnením. Slovenská katolícka charita sa preto rozhodla spustiť kampaň s názvom „Láskou proti extrémizmu,“ ktorej hlavné posolstvo „Pretože extrémna môže byť láska, nie nenávisť,“ má jasne odsúdiť ideológiu, ktorá sa čoraz silnejšie šíri spoločnosťou na Slovensku. Viac informácií na Facebookovej stránke kampane @protiextremizmu.

foto
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk