ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
„Ježišu, dôverujem Ti“
autor:   Peter Špireng
pridané :  20.08.2017 18:28

Ježiš, kráčajúc po mori, blížil sa k loďke, na ktorej boli učeníci. More bolo rozbúrené. Učeníci sa ho zľakli. Peter sa s Ježišovým súhlasom vydal k nemu po mori. Vidiac silný vietor naľakal sa, začal sa topiť a prosil: „Pane, zachráň ma.“ Ježiš vystrel ruku a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ Vstúpili do loďky a vietor utíchol. Peter zabudol, že ruka Ježiša je silnejšia než vietor, búrka a voda. Zapochyboval a stratil dôveru.

Aj dnes sa o našu priazeň uchádzajú noviny, televízie, politici, hypermarkety a finančné inštitúcie. Všetci nám sľubujú, že keď budeme dôverovať im, príde šťastie. Ale na ktorom mieste v našom živote je Boh? Dôverujeme mu vôbec? Ak s pohľadom upretým na umučeného Krista v dôvere prijmeme Božiu vôľu, môžeme mať nádej, že Pán, ktorý dopúšťa rôzne situácie, dá nám silu ich prekonať. V dôvere k Pánovi môžeme po osobnom zlyhaní či zranení začať nový život. Milosrdný Boh nás v utrpení lieči a učí nás žiť. Každá bolesť prijatá z lásky ku Kristovi má zmysel a má nekonečnú hodnotu, ak ju v dôvere premeníme na obetu. Postoj dôvery k Bohu vyjadrujeme plnením jeho vôle. Dôvera je prvou odpoveďou na milosrdnú lásku Boha. Sv. sestre Faustíne sa 22.2.1931 zjavil Ježiš. Obraz milosrdného Ježiša je obraz Zmŕtvychvstalého, ktorý ľuďom prináša pokoj v odpustení hriechov za cenu svojho umučenia a smrti na kríži. A my veríme v nápis, ktorý je pod obrazom: „Ježišu, dôverujem Ti“.

Sv. Augustín vo svojom diele Vyznanie píše: „Keď to ľudia budú čítať, prebudí im to dušu, aby nespala v zúfalstve a nepovedala si – nemôžem, ale naopak, aby sa prebudila v náručí Božieho milosrdenstva, v ktorom každý slabý sa stáva silným len vtedy, keď si uvedomí svoju slabosť.“

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk