ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
08.04.2017

Úplné odpustky za zvyčaj. podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek záľuby aj k ľahkému hriechu) možno získať: pri verejnej adoráci...(celý článok)

08.04.2017

Pozývame vás na spoločnú modlitbu Novény pred Sviatkom Božieho milosrdenstva v našej farnosti takto:

1. a 2. deň – Veľký piatok, Biela sobota po Ranných chválach

3. deň ...(celý článok)

Miroslav Liška, kaplán
08.04.2017

Už sme z viacerých zdrojov počuli, že sa v našom meste uskutoční podujatie s názvom „Kajúcna tryzna“. Keďže sme sa zároveň stretli aj s rôznorodými názormi, rozhodli sme sa opä...(celý článok)

Peter Špireng
08.04.2017

Ježiš vzkriesil Lazára a jeho sestre Marte povedal: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky.“

Ani...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
02.04.2017

„Dávajme a nepočítajme. Jedného dňa nám Pán povie: Teraz je rad na mne!“ (Terézia z Lisieux)

Poďakovanie za štedré potravinové dary patrí všetkým, ktorí sa d...(celý článok)

Ladislav Cichý
02.04.2017

V mesiaci február prebehli voľby do farskej ekonomickej rady (FER) v našej farnosti vo všetkých troch kostoloch. Všetci veriaci mali možnosť navrhnúť kandidátov na kurátorov – čl...(celý článok)

02.04.2017

Minulú sobotu, 18.3.2017, sabinovskí miništranti navštívili nášho rodáka vdp. Mariána Jaklovského v jeho farnosti Sv. košických mučeníkov v Humennom. Niektorým sme položili rovnak...(celý článok)

Veronika Repaská, 6. roč.
02.04.2017

Počas jarných prázdnin pripravili animátori zo Saleziánskeho strediska Panny Márie Pomocnice v Sabinove pre všetkých mladých bohatý program. V pondelok sa konal ,,Filmový maratón“, ...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
02.04.2017

Ahoj!

Túto nedeľu sme počúvali evanjelium o vzkriesení Ježišovho príbuzného Lazára. Ježiš dáva život Lazárovi. Pán Ježiš má najväčšiu moc - má moc aj nad smrťou....(celý článok)

27.03.2017

Rozpis služieb počas celonočnej adorácie 1. - 2. apríla 2017

...(celý článok)
Ladislav Cichý
25.03.2017

Možno mi dáte za pravdu, že pri vnímaní svojho vlastného života, ale i toho všetkého, čo vidíme okolo seba (doma, na pracovisku alebo kamkoľvek sa pohneme), sme skôr náchylní uveriť...(celý článok)

25.03.2017

V tomto roku si pripomíname 100. výročie zjavení Panny Márie vo Fatime. Každú prvú sobotu od mája do októbra sa konajú Fatimské soboty v diecéznej svätyni na pútnickom mieste v Obi...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
25.03.2017

Ahoj!

Trúfaš si doplniť (bez pomôcky) evanjelium o uzdravení slepca, ktoré sme počuli túto nedeľu pri svätej omši? Ak nie, tak tu sú súradnice dnešného evanjelia – Jn 9...(celý článok)

19.03.2017

J. E. Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita Košickej arcidiecézy, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Cirkevnej základnej školy sv. Demetra v Ražňanoch. ...(celý článok)

Aneta Dvorščáková
19.03.2017

„Chcem vidieť teba, kráľ, chcem vidieť tvoju tvár. Počuť tvoje srdce biť na zemi ako v nebi...“ Tak začala som túto časť so slovami z jednej krásnej piesne. Opäť cítim Jeho be...(celý článok)

Modlitby otcov Sabinov
19.03.2017

Modlitby otcov v Sabinove pozývaju všetkých otcov a ich manželky, matky, a to nielen z našej farnosti, k spoločnému sláveniu eucharistie pri príležitosti sviatku sv. Jozefa, patróna M...(celý článok)

Ľuboš Juraško, kaplán
19.03.2017

Ahojte, deti!

Voda je základ života. Používame ju takmer všade a život bez nej by nebol možný. Najviac si ju vážime, keď pociťujeme smäd a ten uhasíme dobrou vodou. V evan...(celý článok)

Farská charita Božieho milosrdenstva
11.03.2017

„Keby ste vedeli, akú hodnotu má v Ježišových očiach malé zrieknutie, usilovali by ste sa o ne ako lakomec, ktorý sa naháňa za pokladmi.“ (Terezie z Lisieux)

Farská charita...(celý článok)

kaplán Miroslav Liška
11.03.2017

Pôstne obdobie, ktoré práve prežívame, nás pozýva, aby sme „hojnejšie počúvali Božie slovo, venovali sa modlitbe, robili pokánie, pripomínali si náš krst“ (porov. Direkt...(celý článok)

11.03.2017

Vo štvrtok 16. 03. 2017 o 17:00 hod. vás pozývame na moderovanú adoráciu pred Eucharistiou s úmyslom za zdarný priebeh „Kajúcej tryzny“ v Sabinove, ktorá sa uskutoční 23. 05. 2017. <...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk