ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Prihláste sa iba jednu sv. omšu V TÝŽDNI,

aby sa mohli zúčastniť viacerí.

Dohlásiť sa dá do 1 hod. pred sv. omšou.

nahlásenie na sv. omšu

Lukáš Imrich, kaplán
29.04.2020

Dnes máme sviatok sv. Kataríny Sienskej, svätice, ktorú sv. Pavol VI. vyhlásil za učiteľku Cirkvi a sv. Ján Pavol II. za patrónku Európy. Tejto laickej žene (dominikánskej terciárke) ...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
28.04.2020

Predstavme si drevorubača, ktorý celý deň pracuje v lese, ale ani raz si nenabrúsi sekeru. Alebo si predstavme muža, ktorý kosí na lúke, ale ani raz si nesadne a neprebrúsi kosu. Obaja ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
27.04.2020

Predpokladám, že všetci poznáme alebo sme už minimálne počuli výraz „zlatokopka“. Toto slangové slovo sa používa pre označenie ženy, ktorá chodí s nejakým mužom, žije s ním...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
26.04.2020

Zmena srdca!

Na začiatku je srdce ustráchané, ťarbavé, neveriace. Nemá odvahu uveriť, ani svetlo vidieť veci správne. Sklesnuté a smutné srdce je iba ďalším krížom, ktorý ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
25.04.2020

Dnes v Cirkvi oslavujeme autora jedného zo štyroch evanjelií – sv. Marka. Pri sv. omši sa číta záver jeho spisu, v ktorom Ježiš dáva apoštolom tento príkaz: ...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
24.04.2020

Dnešné evanjelium nám ukazuje veľkú starostlivosť Boha voči človeku. Boží Syn, ktorý prišiel na svet kvôli nám, sa stará o ľudí, o ich duše, telo, zdravie, dokonca o to, aby ne...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
23.04.2020

V dnešnom evanjeliu zaznievajú slová: „Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky.“ (Jn 3,31) Evanjelista Ján je známy svojim symbol...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
22.04.2020

Boh ťa tak miloval...

Priznám sa, že prvá veta z dnešného evanjelia je jednou z mojou obľúbených v rámci Svätého Písma. Znie povzbudzujúco v ktorúkoľvek dobu roka, ale zv...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
21.04.2020

V dnešnom evanjeliu počujeme pokračovanie Ježišovho rozhovoru s Nikodémom. Hneď v úvode mu Ježiš hovorí:

...(celý článok)
Martin Miškuf, kaplán
20.04.2020

Včera sme slávili druhú veľkonočnú nedeľu, ktorá je aj nedeľou Božieho milosrdenstva. Ako povedal svätý Ján Pavol II., ktorý ustanovil v Cirkvi tento sviatok: „Viera je jedno veľ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
19.04.2020

Druhú Veľkonočnú nedeľu pápež Ján Pavol II. vyhlásil za nedeľu Božieho milosrdenstva. V Denníčku sv. Faustíny nachádzame o tomto Božom atribúte nasledovnú zmienku:

...(celý článok)
18.04.2020

Nedeľa Božieho milosrdenstva - Liturgia domácej Cirkvi

...(celý článok)
Michal Verbovský
18.04.2020

Zajtra, 19. apríla, budeme sláviť 2. veľkonočnú nedeľu – Sviatok Božieho milosrdenstva. Pán Ježiš výslovne žiadal od svätej Faustíny, aby sme tento deň oslavovali ako Sviatok Bož...(celý článok)

18.04.2020

Vážení rodičia, podľa pokynov ministra školstva zo dňa 24.3.2020 sa zápis detí do 1.ročníka (ale aj do ostatných ročníkov) v CZŠ sv. Jána Krstiteľa v Sabinove pre školský rok 202...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
17.04.2020

V dnešnom evanjeliu počujeme o ďalšom zjavení zmŕtvychvstalého Ježiša jeho učeníkom. Všimnime si ale, čo tomu predchádza. Peter spolu s ďalšími apoštolmi odchádza loviť ryby....(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
16.04.2020

Keby som vám teraz povedal, že pred kostolom je kamión plný peňazí, a že si človek môže vziať toľko bankoviek, koľko unesie, uverili by ste mi? Asi nie. To je nemožné. Ale keby som ...(celý článok)

Lukáš Imrich, kaplán
15.04.2020

V dnešnom evanjeliu sa stretávame s dvomi učeníkmi Ježiša, ktorí sa po jeho smrti rozhodli opustiť Jeruzalem a kráčajú smerom do dediny nazývanej Emauzy. Na tejto ceste sa k nim pri...(celý článok)

Martin Miškuf, kaplán
14.04.2020

Včera večer sme na fare sledovali krásny koncert Miroslava Žbirku. Zaznela i pieseň Čo bolí, to prebolí... Tieto slová by sme mohli aplikovať na Ježiša. Trpel, znášal boles...(celý článok)

Z diela Púť Egerie o slávení Veľkej noci v Jeruzaleme v štvrtom storočí
11.04.2020

Na druhý deň, v sobotu, sa vykonajú zvyčajné modlitby o deviatej a dvanástej hodine. O pätnástej hodine sa ale nekoná nič, pretože sa pripravuje Veľkonočná vigília v Martýriu. ...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk