ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
 
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa
Podľa Gerharda Krolla
29.03.2009

Za všetkými farizejskými snahami bola hlboká náboženská odhodlanosť plniť vôľu Božiu. Keďže sa mnohé predpisy Zákona dali s vtedajším „novodobým“ životom len ťažko zladi...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
29.03.2009

Drahí mladí priatelia!

Už o pár dní sa spoločne ponoríme do slávenia tajomstiev Veľkej noci, kedy si pripomíname utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Kr...(celý článok)

Mgr. Juliana Ďuricová
21.03.2009

Od 15.3.2009 je v priestoroch Charitatívno-sociálneho centra na Farskom úrade v Sabinove k dispozícii sociálne poradenstvo. Má za úlohu zistiť rozsah a charakter sociálnej núdze, pr...(celý článok)

Violette
21.03.2009

V poslednej dobe ma zarazilo zopár skutočností. Jednou z nich bol môj smutný objav spred pár mesiacov. Totiž na jednej z katedier mojej školy, konkrétne na katedre biológie, majú zbie...(celý článok)

Marián Kováčik
21.03.2009

Sväté Písmo hovorí: „Boh má istotne dokonalý plán aj pre tvoj život, plán, ktorý urobil ešte pred tvojím narodením“ (Ž 139). Objavovať ho neznamená, že sa ho budeme snažiť ...(celý článok)

21.03.2009

O čom píšu dnešné noviny? O vojnách a povstaniach? O vraždách a prepadnutiach? O sobášoch, rozvodoch a opätovných sobášoch celebrít? A čo takto pre zmenu jedna dobrá sprá...(celý článok)

Milan Supek, kalplán
21.03.2009

Všetkých mladých našej farnosti pozývame osláviť 24. svetový deň mládeže na Kvetnú nedeľu pri sv. omši o 10.30 hod. Súčasťou tejto slávnosti bude palmový sprievod, ktorý za...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
21.03.2009

Na detskej sv. omši sme sa spoločne zamýšľali nad druhým skutkom, ku ktorému nás Cirkev pozýva počas pôstu, a to je modlitba. Tak ako denne komunikujeme osobne s kamarátmi či cez t...(celý článok)

21.03.2009

– takto znie motto tohtoročnej kampane ku Dňu počatého dieťaťa. Každý z nás prežíva svoj vlastný, jedinečný životný príbeh. Umožnime ho prežiť každému počatému dieťaťu!...(celý článok)

Farská charita
14.03.2009

    Od 15.3.2009 je v priestoroch farskej charity na Farskom úrade v Sabinove k dispozícii sociálne poradenské centrum zriadené Arcidiecíznou charitou Košice. V rámci sociálneho por...(celý článok)
14.03.2009

Pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa do našej farnosti zavíta MUDr. Miroslav Mikolášik, prezident občianskeho združenia Donum Vitae a zároveň podpredseda pracovnej skupiny pre bio...(celý článok)

Hana Šimčíková
14.03.2009

Jedinečná príležitosť prežiť si púť vo Svätej Zemi v malom spoločenstve (30 ľudí) s výstupom na horu Sinaj, a pobytom pri Červenom, Stredozemnom a Mŕtvom mori

termín:...(celý článok)

14.03.2009

Satan zvolal celosvetové zhromaždenie démonov. Vo svojom úvodnom prejave povedal: „Nemôžeme kresťanom zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Bibliu a ...(celý článok)

14.03.2009

Znova sa otvára kurz nazvaný Štúdium rodiny, ktorý je formáciou a prípravou pre manželov, ktorí sú ochotní zapojiť sa do pastorácie manželstiev a rodín vo farnostiach. Po skončení...(celý článok)

podľa J. Ratzinger, Spievaj Pánovi novú pieseň
14.03.2009

Chytili ma za srdce riadky a myšlienky z knihy kardinála Ratzingera (nášho pápeža), ktoré napísal vo svojej knihe Spievaj Pánovi novú pieseň. Na konci 7. kapitoly, ktorá je o obraze sve...(celý článok)

Ľ. Hajduková
14.03.2009

Dňa 17. marca 2009 o 15:00 hod. sa uskutoční v saleziánskom stredisku úvodné stretnutie zdravotne postihnutých detí a ich rodičov so „zdravými“ deťmi. Budú pre ne pripravené h...(celý článok)

Matej Hrebík, diakon
14.03.2009

Na detskej sv. omši sme si priblížili prvú z 3 oblastí, ktoré nám Cirkev dáva do popredia počas týchto dní. Je to pôst, modlitba, almužna. Spoločne sme sa zamýšľali nad významo...(celý článok)

Paul Roth
14.03.2009

Pane, kde ťa možno nájsť a ako?
Poznám staré odpovede:
v utrpení a v kríži.
Poznám nové odpovede
v blížnom, v jeho núdzi.
Si Bohom len s tŕňovou...(celý článok)

08.03.2009

Termín: 8.5. – 12. 5. 2009

Cena: 220 € (doprava autobusom, 2x ubytovanie s raňajkami v Lurdoch)

Trasa: Prešov, Bratislava, Monaco, Lurdy a späť....(celý článok)

Eva Voskárová
08.03.2009

Kríž...ó, Bože, prečo práve kríž? Prečo si vybral svojmu Synovi takú krutú, bolestnú a potupnú smrť? Prečo to musela byť smrť otrokov a vzbúrencov? Prečo musel umierať verejne...(celý článok)

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk