ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
25. týždeň cez rok - oznamy
aktualizované : 23.09.2017 23:34

SABINOV:

 • Spovedanie: ráno pred sv. omšou; popoludní spovedná služba od 16.00 hod.
 • Adorácia vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod.
 • Pri zbierke na rádio Lumen sme nazbierali a odoslali: Sabinov 788,79€; Jakubovany 184,10€; Orkucany 185,72€. PBZ!
 • Dnes (24.9.) bude stretnutie členov Združenia Faustinum. Začne v kostole modlitbou v Hodine milosrdenstva o 15.00 hod.
 • Animátori birmovancov majú stretnutie v pondelok (25.9.) po sv. omši o 19.15 hod. na fare.
 • Animátori detí pred 1. sv. prijímaním majú stretnutie v stredu (27.9.) po sv. omši o 19.15 hod. na fare.
 • Pobožnosť na prvú nedeľu a výmena tajomstiev bude na budúcu nedeľu (1.10.) popoludní o 15.00 hod.
 • Októbrové ružencové pobožnosti budú pred večernou sv. omšou o 17.45 hod. a v nedeľu o 15.00 hod. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine. Na získanie je potrebná modlitba aspoň piatich desiatkov, rozjímanie o tajomstvách, pri verejnom recitovaní tajomstvá podľa zaužívaného zvyku (v každom Zdravase aj tajomstvo) a zvyčajné podmienky. Rozpis pre spoločenstvá bude na farskej stránke aj v sakristii.
 • Ponúkame nástenné a knižné misijné kalendáre – zakúpiť si ich môžete v sakristii.

Jakubovany:

 • Úmysly sv. omší na október budeme zapisovať v utorok po sv. omši, výročné a okrúhle jubileá nahláste vopred.

Orkucany:

 • Úmysly sv. omší na október budeme zapisovať v stredu po sv. omši, výročné a okrúhle jubileá nahláste vopred.
created by majo    |    sabinov@rimkat.sk