ponúkame :
domov
HISTÓRIA
farnosť
filiálky
kostoly
rekonštrukcie
duch. povolania
PASTORÁCIA
deti
mládež
rodiny
sviatosti
SLUŽBY a SPOLOČENSTVÁ
kancelária FÚ
kňazi
ekonomická rada
pastoračná rada
kostolné
miništranti
rozdávatelia
žalmisti
organisti
lektori
katechéti
redakcia Flistu
Ružencové bratstvo
Večeradlo
Koinonia
Biblické spoločenstvo
Faustínum
Cirkevná ZŠ
Saleziáni
Dom Júdov
Modlitby otcov
13. - 18. storočie
vizitácia 1775
vznik dekanátu
Historia Domus
Farské misie
Orkucany
Jakubovany
14. - 18. storočie
oltáre a sochy
hlavný oltár
dejiny kostolov
nový organ
opravy budov
kňazské
rehoľné
1. sv. prijímanie
eRko stretká
detské sv. omše
aktivity mladých
birmovanci
kurz snúbencov
stretnutia rodičov
manželské večery
čo je sviatosť?
krst
birmovanie
Eucharistia
sviatosť pokánia
pomazanie chorých
sviatosť kňazstva
sviatosť manželstva
farári
kapláni
diakoni
prezentácia
spoločenstvá
katechézy
víkendovky
  
33. týždeň cez rok - oznamy
aktualizované : 18.11.2017 20:30

Sabinov:

 • Spovedanie: ráno Po – Pi pred sv. o., spovedná služba od 16.00 hod. do večernej sv. omše.
 • Deti pozývame na sv. omšu v stredu, mladých v piatok.
 • Adorácia vo štvrtok od 16.00 hod. do 20.00 hod.
 • Dnes (19.11.) je diecézna Dobročinná zbierka sv. Alžbety, vyzbierané finančné prostriedky budú použité na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov, lebo nevyhnutne potrebujú komplexné zveľadenie. PBZ.
 • Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania Dobrej noviny, sa môžu zapísať na hárky pri východe z kostola.
 • Pozývame na besedu s Michalom Titusom Radošinským, synovcom bl. dona Titusa Zemana v utorok 21.11. o 19.15 hod. v koncertnej sále Na korze a tiež na výstavu bl. Pavel Peter Gojdič, OSBM pri príležitosti 100. výročia jeho pôsobenia v Sabinove.
 • Formačné stretnutie Združenia Faustínum bude na budúcu nedeľu (26.11.).
 • Oslavy sv. Ondreja, patróna arcidiecézy, budú v sobotu 25.11. v Košiciach v Dóme sv. Alžbety o 10.00 hod.
 • Pozývame na exkurziu do Budapešti v sobotu 2.12. s prehliadkou originálov oltárov nášho kostola a návštevou Adventných trhov – prihláste sa v sakristii do 19.11. – záloha 20,- €.
 • Pozvanie pre všetkých rodičov našich detí – zvlášť tretiakov: radi by sme Vás pozvali stráviť spolu príjemný a požehnaný spoločný čas a podeliť sa o radostnú evanjeliovú zvesť – program pripravuje spoločenstvo Dom Júdov na budúcu nedeľu 26.11. o 15.00 hod. v telocvični Cirkevnej ZŠ.

Orkucany:

 • Úmysly sv. omší na december budeme zapisovať v stredu po sv. omši, výročné a okrúhle jubileá nahláste vopred.

Jakubovany:

 • Úmysly sv. omší na december budeme zapisovať v utorok po sv. omši, výročné a okrúhle jubileá nahláste vopred.

Stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí 2017/2018

nedeľa 19. 11. 2017

14.30 hod.fara – vdp. M. Liška

 

 rodičia detí zo skupiniek:

 • animátorka Miroslava Červenková

 • animátorka Milada Režová

 • animátorka Terézia Kušnírová

16.30 hod.fara – vdp. M. Liška

 

 rodičia detí zo skupiniek:

 • animátorka Miriam Matisovská

 • animátorka Dominika Talarovičová

14.30 hod.budova Cirkevnej ZŠ – vdp. L. Imrich

 

 rodičia detí z Orkucian

16.30 hod.Jakubovany, obecný dom – vdp. L. Imrich

 

 rodičia detí z Jakubovian

created by majo    |    sabinov@rimkat.sk